Quy định về quy trình mua sắm trực tiếp? Hình thức này được áp dụng khi nào? Điều kiện áp dụng trong đấu thầu ra…